VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBJEDNATELE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB V PENZIONU FRYŠAVA

 

Poskytovatel služeb a ubytování:

eXpivoWar s.r.o.

se sídlem Závist874/58, Komín,

624 00 Brno, IČO: 29318734

info@penzionfrysava.cz

 

Všeobecné obchodní podmínky vymezují vztahy mezi společností eXpivoWar s.r.o. (dále jen „Ubytovatel“) a objednatelem (dále jen „Klient“). Tyto VOP upřesňují podmínky rezervace, platebních podmínek, práv a povinností Ubytovatele i Klienta, storno a reklamací.

 

1. Rezervace služeb


Objednat pobyt v Penzionu Fryšava lze pouze písemnou formou – odesláním webového formuláře Ubytovateli. Objednávka pobytu je přijata písemným potvrzením ze strany Ubytovatele, který rezervace zpracovává obvykle do 24 hodin. Klient je povinen se s potvrzením rezervace seznámit a nejpozději do 24 hodin nahlásit případné změny. Rezervace je závazná. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v potvrzení rezervace.

 

Rezervaci může provést Klient pro sebe nebo zprostředkovat pro třetí osobu.

 

Rezervace musí obsahovat:

 • Jméno a příjemní Klienta

 • Termín pobytu

 • Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mail

 • Způsob úhrady služeb

 • Počet objednaných osob ve struktuře (dospělé osoby x děti)

 • Druh a počet objednaných doplňkových služeb (např. snídaně, elektrokolo, pes)

 • Fakturační údaje

 

2. Platební podmínky


Pro potvrzení rezervace se platí záloha ve výši 50 % z ceny za ubytování, a to nejpozději do 5‑ti dnů od vytvoření rezervace. Úhradou zálohy se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet Ubytovateli, není-li dohodnuto jinak. Nebude-li záloha Klientem řádně uhrazena, vyhrazuje si Ubytovatel právo zrušit sjednanou rezervaci a požadovat po Klientovi odpovídající storno poplatky dle bodu 6. těchto VOP.

 

Cenu za ubytování a služby, jakož i zálohu, je Klient povinen uhradit:

 1. převodem na bankovní účet Ubytovatele (v takovém případě je nezbytné předložit při příjezdu Ubytovateli potvrzení o úhradě) nebo

 2. platební kartou formou online platby přes platební bránu nebo

 3. ve výjimečných případech po předchozí písemné dohodě v hotovosti k rukám Ubytovatele oproti příjmovému pokladnímu dokladu.

 

Ceny jsou uvedeny v rezervačním formuláři na stránkách www.penzionfrysava.cz a je v nich zahrnut ubytovací poplatek. Doplatek ceny za ubytování musí být uhrazen nejpozději v den ukončení pobytu, ledaže se smluvní strany písemně dohodly jinak.

 

3. Práva a povinnosti Klienta

 

 • K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzená rezervace. Klient je povinen na této rezervaci překontrolovat správnost údajů. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně penzion e-mailem nebo telefonicky.

 • Klient má právo užívat po dohodnutou dobu přidělený pokoj/apartmán. Pokoj/apartmán se předává Klientovi vždy od 16:00 do 19:00 hod, ledaže se Ubytovatel s Klientem dohodnou písemně jinak.

 • Klient je povinen zacházet s majetkem Ubytovatele šetrně. Každou zjištěnou závadu nebo škodu na zařízení je Klient povinen neprodleně hlásit Ubytovateli. Klient je povinen udržovat pořádek a čistotu v apartmánu, v lyžárně, kolárně, sauně a všech dalších společných prostorách ubytovacího zařízení.

 • Klient je povinen dodržovat noční klid v době od 22:00 do 6:00 hodin.

 • Klient je povinen zabezpečit soukromé (vnesené) věci tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení. Ubytovatel tyto věci nepojišťuje a vzhledem k charakteru ubytovacího zařízení a provozním podmínkám za tyto věci neručí.

 • Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Bližší podmínky reklamace určuje odstavec 7. Reklamace.

 • Klient je povinen při nástupu do ubytovacího zařízení převzít svazek klíčů. Ztrátu svazku klíčů, nebo jeho částí, je Klient povinen neprodleně bez zbytečného odkladu oznámit Ubytovateli. Svazek klíčů je majetkem ubytovatele, při ztrátě je Klient povinen uhradit výdaje spojené s výměnou vložky, klíčů apod., resp. další náklady, které bude Ubytovatel nucen vynaložit na odstranění touto ztrátou vyvolaných následků.

 • Klient je povinen nejpozději v okamžiku odjezdu zaplatit dohodnutou cenu včetně případných dalších nákladů, které vznikly z důvodů zvláštních služeb, které požadoval on sám anebo hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty.

 • Klient odpovídá za osoby, které za ním přišly na návštěvu po celou dobu jejich pobytu v objektu, a je povinen je doprovázet při jejich průchodu společnými prostorami objektu. Pro návštěvy Klienta platí stejné povinnosti jako pro Klienta. Ubytovatel má právo, podle vlastního uvážení, neumožnit vstup jiné osobě do objektu, anebo takovou osobu následně z objektu vykázat.

 • Klient ručí a odpovídá Ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on nebo jeho host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle Klienta využívají služeb Ubytovatele.

 • Klient je povinen předat pokoj/apartmán Ubytovateli ve stavu, v jakém jej převzal. V případě, že Klient nepředá Ubytovateli pokoj/apartmán ve stavu v jakém jej převzal, je Ubytovatel oprávněn vyměřit Klientovi peněžní pokutu do výše nákladů spojených s uvedením pokoje/apartmánu do původního stavu.

 • Klient je povinen uvolnit pokoj/apartmán v den odjezdu do 10:00, pokud se s Ubytovatelem nedohodl jinak. V případě, že Klient neuvolní pokoj/apartmán ve stanoveném čase, je Ubytovatel oprávněný Klientovi účtovat další pobytový den nebo osobní zavazadla Klienta vystěhovat a zajistit, aby nedošlo k omezení práv dalších Klientů.

 • Klientovi je zakázáno:

  • umožnit vstup, pobyt a přespání v ubytovacím zařízení třetím osobám, půjčovat klíče od ubytovacího zařízení třetím osobám,

  • přemísťovat nábytek do jiných pokojů nebo prostor bez souhlasu ubytovatele,

  • kouřit v prostorách penzionu

  • vnášet do ubytovacího zařízení a mít v užívaném prostoru, resp. pokoji: hořlavé, výbušné a zápalné látky, zbraně, drogy (vč. marihuany), neskladné předměty, plynové spotřebiče, elektrické přímotopné spotřebiče, elektrické varné plotýnky apod.,

  • znečišťovat či jinak znehodnocovat společné prostory a okolí ubytovacího zařízení.

 • Podmínkou pro pobyt v ubytovacím zařízení Ubytovatele je zejména dodržování základních pravidel společenského soužití, tolerance a vzájemného respektu ve smyslu občanského zákoníku, dodržování nočního klidu, dodržování pořádku a čistoty ve všech prostorách uvnitř objektu a v jeho bezprostředním okolí. Za porušení povinností uvedených těchto VOP je Ubytovatel oprávněn vyměřit Klientovi peněžní pokutu do výše 10 000 Kč.

 • Právo na ubytování v ubytovacím zařízení zaniká

  • k poslednímu dni ubytování uvedenému v potvrzení objednávky ubytování Ubytovatelem.

  • okamžitě, jestliže Klient poruší tyto VOP nebo hrubým způsobem porušil pravidla společenského soužití anebo v případě, jestliže Ubytovateli neuhradí ubytovací služby dle dohody. V takovém případě může Ubytovatel ukončit ubytovací služby i bez nároků na vrácení zbývající částky za ubytování.

  • posledním dnem do doby, na kterou jsou ubytovací služby uhrazeny. Klient je povinen opustit pokoj/apartmán a předat Ubytovateli jej včetně všech náležitostí do 10:00 hodin. V případě, že klient nedodrží tuto povinnost, je mu účtován další započatý den.

 • V případě, že Klient nevyklidí ubytovací prostor ve smyslu předchozího odstavce, je Ubytovatel oprávněn majetek Klienta na náklady Klienta vystěhovat. Ubytovatel v těchto případech schraňuje majetek Klienta po dobu 2 týdnů ve svých prostorách a po této době jej může zlikvidovat, anebo pro odvoz a schraňování věcí Klienta najme firmu. Klient pro takový případ zmocňuje Ubytovatele, aby jeho jménem, jako složitel, na toto uzavřel smlouvu s vybraným schovatelem, a to za běžných obchodních podmínek.

4. Práva a povinnosti Ubytovatele

 

 • Ubytovatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech poskytnout Klientovi jiné ubytování, než bylo původně dohodnuté, pokud se nijak podstatně neliší od potvrzené objednávky.

 • Ubytovateli přísluší právo své služby kdykoliv vyúčtovat, resp. je vyúčtovávat průběžně.

 • Ubytovatel může prodloužit pobyt Klientovi jen v případě, že má Ubytovatel k dispozici volnou kapacitu.

 • V případě, že Klient ukončí svůj pobyt dříve, než bylo sjednáno v potvrzení rezervace, Ubytovatel má právo účtovat Klientovi částku za celý pobyt včetně služeb.

 • Ubytovatel je oprávněn ukončit poskytování služeb Klientovi a odstoupit od smlouvy s okamžitou platností a bez nároku Klienta na vrácení peněz, když:

  • Klient úmyslně nebo nedbale poškozuje majetek Ubytovatele, či jeho chování je v rozporu se zásadami slušného společenského chování, morálkou nebo obtěžuje svým chováním třetí osoby,

  • zdravotní stav Klienta ohrožuje zdraví třetích osob a personálu,

  • z důvodu zásahu vyšší moci.

 

Poskytovatel je povinen poskytnout dohodnuté služby v rozsahu odpovídajícím jeho standardu.

 

5. Osobní údaje

 

Všechny informace, které Klient při spolupráci s Ubytovatelem uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud Klient nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o Klientovi nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných nebo souvisejících služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchována po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

6. Storno podmínky a nedojezd

 

Ubytovatel rezervuje klientovi sjednané ubytování do 18:00 dne příjezdu. Pozdější příjezd je nutné ohlásit telefonicky nebo e-mailem.


Pokud Klient odstoupí od uzavřené smlouvy, je povinen hradit provozovateli níže uvedené storno poplatky z celkové ceny pobytu.

Storno poplatky činí:

 • 0 % z ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od smlouvy do 30 dní před smluveným datem zahájení pobytu,

 • 50 % z ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od smlouvy do 14 dnů před smluveným datem zahájení pobytu,

 • 100% z ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od smlouvy méně jak 14 dnů před smluveným datem zahájení pobytu.
  Pokud klient nenastoupí v rezervovaném termínu ubytování a ani svou rezervaci písemně nezruší, je rezervace stornována a klientovi je účtováno 100% z ceny pobytu.

 

7. Reklamace

 

V případě reklamace je Klient povinen uplatnit své požadavky bez zbytečného odkladu na místě u Ubytovatele (či jeho zástupce) anebo na výše uvedených kontaktech. Pokud není možné vyřešit reklamaci na místě, sepíše Klient s Ubytovatelem písemnou reklamaci. Tento protokol se sepíše ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno dostane Klient, kterému bude sloužit jako doklad o reklamaci a k dalšímu reklamačnímu řízení.

 

Pokud nebude reklamace podána bez zbytečného odkladu, snižuje se naděje na její kladné vyřízení, tím spíše, pokud by včasné podání reklamace mohlo předejít dalším škodám. U pobytu se za předmět reklamace nepovažují škody a majetkové nebo nemajetkové újmy, které vznikly Klientovou vinou nebo spoluvinou.

Podle povahy reklamace bude kompenzace buď stanovena výměnou za bezvadný kus/služby nebo vrácením peněz na účet Klienta do 30 dnů od uplatnění reklamace.

 

Pokud Klient bez podstatných důvodů nevyužije objednané služby, nevzniká mu nárok na úhradu ani slevu.

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi objednavatelem a poskytovatelem Služby.

 

7. Závěrečná ustanovení


Tyto VOP jsou nedílnou součástí objednávky ubytování. Pro skupinové pobyty mohou být sjednány jiné podmínky rezervace. Pokud Klient tyto podmínky neobdrží, je oprávněn si je vyžádat u Ubytovatele. Klient má povinnost se s podmínkami seznámit před uskutečněním rezervace a Ubytovatel k tomu zajišťuje podmínky prostřednictvím své webové prezentace, rezervačních formulářů, e-mailového vyjádření k předběžné rezervaci či na vyžádání. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 25.5.2020. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně upraveny mezi Ubytovatelem a Klientem výlučně písemnou formou.

 

V Brně dne 5.4.2021
jednatel společnosti eXpivoWar s.r.o.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním webu s tím souhlasíte.

Pravidla zpracování a ochrany osobních údajů.

Penzion Fryšava
592 04, Fryšava pod Žákovou horou 11
Tel: +420 739 073 806
info@penzionfrysava.cz